Viac info na:


Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i. je vedecko-výskumnou inštitúciou, ktorá poskytuje komplexný výskum a výučbu v oblasti environmentálnych a vodohospodárskych vied s cieľom rozširovať vedomosti o obehu a kvalite vody v prírode.

  • Naše dlhoročné skúsenosti a jedinečná kombinácia vedeckej odbornosti našich pracovníkov nám umožňujú navrhovať uskutočniteľné riešenia súčasných problémov z oblasti hydrológie v rámci Slovenska, ale i v podmienkach celého sveta..
  • Sme jedinou vedeckou inštitúciou na Slovensku, ktorá skúma zdroje povrchových a podpovrchových vôd komplexne z hľadiska ich kvantity aj kvality, čím spájame celý rad vedných odborov.